Štatút reklamnej a propagačnej súťaže "Duel Ľud vs Hemendex"

Termín konania súťaže
od 5.5.2017 do 21.5.2017

 
Organizátor súťaže
 
EXPRES MEDIA k. s.
so sídlom: Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 35 792 094
zapísaná v obchodnom registri OS BA I., odd. Sr, vl. č. 1353/B 
 
 
Zmluvný partner
 
D.EXPRES, k. s.
so sídlom Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 35 709 651
zapísaná v obchodnom registri OS BA I., odd. Sr, vl. č. 1351/B
 
 
 1. Organizátor súťaže ako Media representative „Rádia Expres“ uvádza reklamnú súťaž „Duel Ľud vs Hemendex“ podľa tohto súťažného poriadku ako súčasť reklamnej a propagačnej kampane s cieľom zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť ním vysielanej rozhlasovej programovej služby Rádia Expres.
 2. Termín konania súťaže je od 5.5.2017 do 21.5.2017 (vrátane).
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – poslucháč Rádia Expres, ktorý:
  a) dosiahol vek 18 rokov najneskôr dňa 5.5.2017,
  b) splní súťažné podmienky podľa tohto súťažného poriadku (ďalej aj ,,súťažiaci")
 4. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi súťaže, k Zmluvnému partnerovi súťaže a ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.
 5. Súťaž sa uskutoční na internetovej stránke Rádia Expres, http://duel.expres.sk, na ktorej môžu poslucháči Rádia Expres hrať hru s názvom „Duel Ľud vs Hemendex“ po svojom zaregistrovaní; pri registrácii uvedie súťažiaci svoju e-mailovú adresu a meno a priezvisko. Moderátori rannej show a v daný deň jeden z poslucháčov, ktorý zastupuje „Ľud“ a ktorý reagoval na výzvu vo vysielaní a moderátori si ho náhodným výberom vybrali a zavolali mu do živého vysielania, každé pracovné ráno v rannej show Hemendex v termíne konania súťaže tipujú výsledky hokejových zápasov mužov na hokejovom turnaji vo Francúzsku a Nemecku v riadnom hracom čase. Tieto tipy budú komunikované vo vysielaní Rádia Expres a na internetovej stránke http://duel.expres.sk. Registrovaní poslucháči môžu pridávať k ich tipom svoje hlasy od výzvy do začiatku predmetného zápasu. Tí poslucháči, ktorí pridali hlas tej strane, ktorej tip sa približuje najviac skutočnému výsledku, získavajú 1 bod. Ak jedna zo strán tipne presný výsledok, poslucháčom z jej tímu sa pridávajú 3 body. Registrovaní poslucháči, ktorí hlasovali za stranu, ktorej tip bol nesprávny, strácajú 1 bod v oboch prípadoch. 
 6. Výhercom v súťaži sa stáva registrovaný poslucháč, ktorý sa zapojí do tipovania a získa najviac bodov. Pokiaľ bude s rovnakým počtom výherných bodov poslucháčov viac ako jeden, výherca jednotlivých cien sa určí náhodným žrebovaním z tejto skupiny poslucháčov. Prvé až desiate miesto sa určuje podľa lineárneho počtu bodov smerom nadol od najvyššieho počtu bodov.
 7. Výhrou v tejto súťaži sú vecné ceny: 1. cena: Playstation 4 v hodnote 339 EUR s DPH, 2. cena: tablet Lenovo Yoga Tab 3 v hodnote 219 EUR s DPH, 3. cena: bluetooth reproduktor Bose v hodnote v hodnote 189 EUR s DPH, 4. - 10. cena: balíček darčekov
 8. Výhry budú výhercom odovzdané do 30 dní od určenia výhercu. V prípade, ak výherca výhru odmietne prevziať alebo ju nepreberie/nevyzdvihne v uvedenej lehote, zaniká mu nárok na výhru bez akejkoľvek náhrady.
 9. Prihlásením sa do súťaže prejavil poslucháč svoj súhlas s účasťou v tejto súťaži, s jej podmienkami, súčasne ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dáva Organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi informačného systému výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov nevyhnutných na účasť v súťaži pri zaregistrovaní a pre zaslanie výhry: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a pre ďalšie marketingové účely ako Organizátora, tak aj Zmluvného partnera. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku.
 10. Výhra z reklamnej súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane.
 11. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže, zároveň udeľuje Organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho zvukového záznamu alebo obrazového záznamu ako prejavu osobnej  povahy v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu.
 12. Výhru nemožno v súlade s § 845 a Občianskeho zákonníka vymáhať, ani postúpiť alebo previesť na inú osobu ako súťažiaceho pred jej odovzdaním súťažiacemu.
 13. Ak súťažiaci nesplní riadne a včas všetky súťažné podmienky podľa tohto súťažného poriadku, nemá nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený takéhoto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.
 14. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 15. Tento súťažný poriadok bude uverejnený na stránke http://duel.expres.sk a súčasne bude k dispozícii k nahliadnutiu súťažiacim v sídle redakcie Rádia Expres – Vrútocká 48, Bratislava 821 04. O súťaži a jej súťažných podmienkach budú poslucháči Rádia Expres priebežne informovaní počas termínu konania súťaže aj prostredníctvom vysielania Rádia Expres.
 16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo, kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento štatút súťaže a podmienky súťaže.
Ľud HEMENDEX 39 25
T1

Prihlásenie